Privacy policy website

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.snels-biofeedback.nl bezoekt.
1. Beheer
De website www.snels-biofeedback staat onder beheer van Snels Biofeedback de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers
www.snels-biofeedback maakt gebruik van Google Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

3. Contactformulier
Gegevens die door een individu via het contactformulier zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Snels Biofeedback, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Snels Biofeedback is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Snels Biofeedback verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor praktijk Snels Biofeedback. Kvk nummer: 59609842. Adres: Noorderstaete 22 te Assen.

Artikel 2. Aanbod
Een neurofeedbacktherapeut voert EEG metingen en neurofeedbackbehandelingen uit met als doel normalisering van hersenactiviteit en afname van klachten.
Cliënten zijn bij aanvang van de behandeling minimaal 6 jaar of ouder.
Hulpverlening gebeurt bij Snels Biofeedback aan de hand van individuele neurofeedbacktrainingen en coachende gesprekken. Alles is op maat afgestemd op de hulpvraag en het proces van de cliënt.

Artikel 3. Cliënt
De cliënt is de persoon die een behandelovereenkomst heeft met Snels Biofeedback.

Artikel 4. Privacy en veiligheid
Hetgeen tijdens de gesprekken bij Snels Biofeedback wordt besproken, is en blijft
geheim, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt
toch melding worden gedaan van zaken die in strijd zijn met het strafrecht, dan heeft
Snels Biofeedback de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan
Snels Biofeedback niet worden aangesproken door de cliënt.
Cliënt kan worden gevraagd om diens persoonsgegevens met Snels Biofeedback te delen.
Deze gegevens zijn nodig om een zo compleet mogelijk beeld van cliënt te krijgen om cliënt
zo goed mogelijk te begeleiden naar diens gewenste doel. Ook zijn bepaalde gegevens nodig om
facturen volgens wettelijke normen op te kunnen stellen of contact met cliënt op te nemen
wanneer bijvoorbeeld een afspraak verplaatst moet worden.
Er worden nooit meer gegevens gevraagd dan nodig voor het therapeutisch proces.
De persoonsgegevens worden up to date gehouden. Zodra Snels Biofeedback ontdekt dat
de gegevens niet meer up to date zijn, dan zal zij contact opnemen met cliënt. De persoonsgegevens
worden aangevuld als deze niet volledig zijn. Ze worden gecorrigeerd als ze onjuist blijken te zijn.
Alle gegevens worden digitaal dan wel schriftelijk beveiligd bewaard.

Artikel 5. Dossier
De wet vereist dat er een cliëntendossier wordt bijgehouden. Cliënt heeft recht op
inzage van zijn/haar dossier op een in overleg met therapeut gekozen moment. Als volgens cliënt
onwaarheden in het dossier staan, dan mag cliënt schriftelijk en met onderbouwing verzoeken deze
onjuistheden te verwijderen.
De wettelijke bewaartermijn van cliëntdossiers is 20 jaar. Na afronding van het behandeltraject kan cliënt kiezen wat er met het dossier moet gebeuren: bewaren, meegeven of vernietigen.

Artikel 6. Derden
Informatie aan derden wordt door Snels Biofeedback alleen verstrekt indien dit het
therapeutisch proces ondersteunt. Dit gaat altijd in overleg met cliënt en pas na
schriftelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 7. Klachten
Eventuele klachten die betrekking hebben op de ontvangen therapie worden getracht
eerst met Snels Biofeeback op te lossen. Mocht desondanks de klacht blijven bestaan,
dan kan cliënt zich richten tot de beroepsvereniging de NFG.

Snels Biofeedback is geregistreerd bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en heeft zich te houden aan een vastgelegde beroepsethiek.
Snels Biofeedback voldoet aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (de Wkkgz).
Ondanks dat Snels Biofeedback zo zorgvuldig mogelijk probeert haar werk in al haar facetten uit te voeren, kan het toch zijn dat cliënt een klacht heeft. Het geniet de voorkeur dat cliënt deze eerst samen met Snels Biofeedback bespreekt.

Mocht dat niet naar tevredenheid zijn afgerond, dan kan cliënt zich wenden tot de NFG. (www.de-nfg.nl)
De NFG contactpersoon klachtbehandeling is Theo Splinter.

Artikel 8. Afzeggen gesprekken
Gemaakte vervolgafspraken dienen minimaal 24 werkuren van te voren te worden
afgezegd. Dit kan telefonisch op het voor cliënt bekende nummer dan wel per e-mail
op het voor cliënt bekende mailadres. Een afspraak voor maandag dient dus op de
voorgaande vrijdag te worden afgezegd. Cliënt is dan geen kosten verschuldigd. Bij
afzeggingen korter dan 24 werkuren zal Snels Biofeedback de helft van de sessiekosten in rekening brengen bij de cliënt. Bij onaangekondigd niet verschijnen op de afspraak zal Snels Biofeedback de volledige sessiekosten op cliënt verhalen.
Mocht de afspraak van de kant van Snels Biofeedback onverwacht niet door kunnen
gaan, dan zal Snels Biofeedback alles in het werk stellen om cliënt zo spoedig mogelijk
hiervan op de hoogte te brengen. Uiteraard zijn er dan voor cliënt geen kosten aan
verbonden. In overleg zal dan voor een nieuwe datum gekozen worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Snels Biofeedback doet haar uiterste best om cliënt zo goed mogelijk te begeleiden.
Garanties om het door cliënt gewenste doel te behalen kunnen echter niet gegeven
worden. Tevens kan Snels Biofeedback niet aansprakelijk worden gesteld voor
ontstane gezondheidsklachten tijdens of na de behandeling.
Het intakegesprek kan Snels Biofeedback redenen geven om het
contact niet voort te zetten. Snels Biofeedback zal haar besluit op dat moment nader
uitleggen aan cliënt.
Cliënt kan na de intake besluiten om niet in behandeling te gaan bij Snels Biofeedback. Cliënt zal op dat moment dit nader uitleggen aan Snels Biofeedback.
Het beëindigen van de therapie op verzoek van cliënt wordt tijdens een sessie
kenbaar gemaakt.

Artikel 10. Tarieven
Cliënt verbindt zich aan de van te voren hem/ haar bekend gemaakte tarieven voor
het intakegesprek en het behandeltraject. Mocht tijdens de behandeling het geldende
tarief wijzigen, dan wordt cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 12. Betaling
Facturen worden aan het einde van de betreffende maand per mail naar cliënt verstuurd. Cliënt maakt deze betaling binnen 14 werkdagen in orde.
I. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.

III. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

IV. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

V. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

VI. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 13. NFG
Snels Biofeedback is ingeschreven bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
(NFG) onder registratienummer 8803187780 en bij het Register Beroepsbeoefenaren
Gezondheids Zorg onder nummer 810046R en houdt zich aan de door de NFG
opgestelde beroepscode.